Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Instemmingsrecht
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Hoe vaak komt de Medezeggenschapsraad bij elkaar?
Ongeveer zes keer per schooljaar komt de Medezeggenschapsraad bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, de schoolbegroting, huisvesting of tussenschoolse opvang (TSO).
De notulen van de vergaderingen worden altijd op deze pagina gepubliceerd. Wilt u een keer een vergadering van de Medezeggenschapsraad bijwonen, dan bent u van harte welkom.

Contact
De technisch voorzitter van de MR is Jeroen Spruit, Johan Nijholt is de uitvoerend voorzitter en de secretaris is Gerard Hoolt. Heeft u een vraag of opmerking dan kunt u de MR via de email bereiken op mr@dewizard.nl.